Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 16 maj 2024

Informacja o realizacji programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024r.

Korpus wsparcia seniorów na rok 2024

W 2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu również jest realizatorem  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024  – Moduł II

Głównym celem programu jest:

  • Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
  • Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Wieprz – Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej zaplanował zakup kolejnych opasek bezpieczeństwa  wraz z systemem obsługi i przekaże je seniorom, a także zapewnienie usługi wsparcia do opieki na odległość u osób, którym opaski zostały zakupione w poprzedniej edycji programu, którzy spełniają kryteria zawarte w programie.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci programu:
Kryteria warunkujące udział w Programie:

  1. zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Wieprz
  2. wiek powyżej 60 roku życia
  3. status osoby niesamodzielnej (osoba niesamodzielna, co oznacza niemożliwość wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego)

 

Rekrutacja do udziału w programie rusza od 16.05.2024r. i prowadzona będzie w sposób ciągły.

REGULAMIN REKRUTACJI

Okres realizacji programu– od maja do grudnia 2024

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2024r.:  16 926 zł

/słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2024r.: 21 158 zł

/słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych/

Dokumenty (uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz podpisana klauzula rodo) – należy składać w siedzibie Ośrodka.
Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KLAUZULA RODO

UPOWAŻNIENIE