Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Rodzina 500+

W związku ze zmianą ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski będzie można złożyć nie wcześniej niż od 1 lipca internetowo za pośrednictwem  portali:

Emp@tia,

– ZUS PUE,

– bankowości elektronicznej.

Wnioski o świadczenie 500 plus złożyć będzie można w sposób tradycyjny w formie papierowej nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Jedynie złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać tylko od miesiąca złożenia wniosku.

Został zmieniony również okres zasiłkowy, który obecnie będzie trwał od 01 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.

WAŻNE!
Rodzice otrzymujący świadczenia na drugie i kolejne dzieci, składając wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, ubiegają się równocześnie o świadczenie na kolejne dzieci za okres od października 2019 r. Oznacza to, że należy złożyć tylko jeden wniosek, wpisując wszystkie dzieci uprawnione do świadczenia, przy czym świadczenie na pierwsze dziecko przyznane zostanie od  lipca (przy zachowaniu terminów, o których mowa wyżej), a na kolejne dzieci od października 2019 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze należy  złożyć w gminie, w której zamieszkuje osoba ubiegająca się o świadczenie wraz z dziećmi, niezależnie od miejsca zameldowania.

Zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.

Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej w siedzibie Ośrodka w Wieprzu.

POZOSTAŁE ISTOTNE ZMIANY:

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

W przypadku rodzica rozwiedzionego bądź będącego  w separacji niezbędny będzie jednak dokument potwierdzający faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi lub orzeczenie sądu o opiece naprzemiennej. 

Rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Złożenie wniosku w tym okresie  gwarantuje  otrzymanie świadczenia 500+  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019r.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko.

Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019r.

W przypadku zgłoszenia organowi  zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, organ właściwy przekazuje wydaną decyzję lub

informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji.

 

Bez zmian pozostał zapis o zastosowaniu przepisów o koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku  przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie.

W dalszym ciągu Wojewoda  pełni funkcję instytucji właściwej  do rozpatrzenia wniosku.