Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800zł, a w przypadku jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200zł. Natomiast na drugie
i  kolejne niepełnoletnie dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje  niezależnie od dochodu.  Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je także  osoba samotnie wychowująca dzieci, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że:

1)  drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2)  ojciec dziecka jest nieznany;
3)  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5)  dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Aby osoba samotnie wychowująca dziecko spełniła powyższy warunek nie musi występować do sądu z pozwem o alimenty. Wystarczające będzie także uzyskanie i przedstawienie tytułu wykonawczego ustalającego alimenty zatwierdzonego przez sąd, którym to tytułem będzie np. ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego ugodę zawartą przed sądem, a nawet umowa zawarta w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności.

Prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wnioski na kolejny (nowy) okres można składać od 1 sierpnia danego roku
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące
  od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące
  od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące
  od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek,
a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Wymagane dokumenty:

Osoby, które nie składają wniosku na pierwsze dziecko, nie muszą dołączać do wniosku dokumentów potwierdzających sytuację dochodową rodziny.

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 •  oświadczenie o dochodach, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie
  o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 •  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie
  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
 •  umowa dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego
  w dzierżawę, na podstawie umowy, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę
  w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,
 •  umowa o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 •  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, alimenty: zaświadczenie organu egzekucyjnego
  o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych
  z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
 •  dokument lub oświadczenie określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 •  dokument lub oświadczenie określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy,
  w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2016,
 •  dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu,
  w którym nastąpiło uzyskanie dochodu  w przypadku uzyskania dochodu po roku 2016;
 1. odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu ugody sądowej, odpis ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 2. karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku
  z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach;
 3. karta pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku
  cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 5. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym
  w sprawie o przysposobienie dziecka;
 6. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;