Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 20 marzec 2020

PLATFORMA PRZEZNACZONA DO KONTAKTU Z OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID-19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nimi zarażone informujemy, że została uruchomiona specjalna platforma przeznaczona dla obywateli.

Każda osoba za jej pośrednictwem będzie mogła uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Link do platformy poniżej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

poniedziałek, 16 marzec 2020

Zmiana w zakresie obsługi stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych

 

Dotyczy:

Zmian w zakresie obsługi stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uprzejmie informuje, iż związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wskazaniem ograniczania kontaktów społecznych do minimum, od poniedziałku 16 marca 2020 r. zmienione zostają zasady przyjmowania stron w siedzibach Oddziałów ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji dostępnymi środkami zarówno pośród pracowników jednostek realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, jak i ich klientów.

W trosce o zdrowie wszystkich oczekujących w kolejce do przyjęcia (często pośród nich znajdują się osoby, które właśnie wróciły z zagranicy) oraz pracowników Urzędu, regularna obsługa stron w siedzibach Oddziałów ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych została zawieszona do odwołania. Ewentualne przyjmowanie klientów będzie odbywało się jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za uprzednim telefonicznym zgłoszeniem takiego zamiaru za pośrednictwem Infolinii (nr. telefonu 12 430 29 73).

Prosimy o dokonywanie takich zgłoszeń jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Jednocześnie kontakt z Urzędem w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń pozostaje niezmieniony:

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie głównej MUW w Krakowie

(https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp)

 • za pośrednictwem Infolinii dla klientów – 12 430 29 73

Infolinia, w zwiększonej od poniedziałku 16.03.2020 r. obsadzie, jest czynna:

 • w poniedziałki, w godzinach 9.00-16.30
 • od wtorku do piątku, w godzinach: 7.30 – 15.00.

Można za jej pośrednictwem uzyskać informacje w zakresie: daty wpływu wniosku oraz statusu sprawy. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski – bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie czy Nowym Sączu.

Dyrektor Wydziału

Jacek Kowalczyk

piątek, 13 marzec 2020

Nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od  poniedziałku wejdą w życie nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Chociaż Ośrodek będzie pracował w normalnym i przewidzianym prawem wymiarze godzin, to kontakt bezpośredni z pracownikami zostanie ograniczony.

W terenie realizowane będą niezbędne usługi opiekuńcze u osób pozbawionych osób bliskich oraz pilne interwencje.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pracownikami drogą telefoniczną lub elektroniczną (kontakt do pracowników podany poniżej).

Wszystkie wnioski przyjmowane będą również droga elektroniczną lub po wcześniejszym uzgdnieniu telefonicznym z pracownikiem.

 • Wypłata świadczeń pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w dniu wskazanym w decyzji w godzinach od 11.00-12.00

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           33 8755 415 wew.21

-świadczenia dla rodziny                   33 8755 415 wew.26

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.                                                                               

wtorek, 3 marzec 2020

NOCLEGOWNIA

Zapytanie cenowe

Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Wieprz”  w okresie od marca do 31 grudnia 2020 r.

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIEPRZU,
UL. WADOWICKA 4
34-122 WIEPRZ

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zapytanie cenowe udzielane jest w trybie art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn, których ostatnim miejsce zameldowania jest teren Gminy Wieprz. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych we wskazanym okresie bezdomnych wyniesie do 1 osoby.

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

 1. Zapewnienie usługi schronienia wskazanym osobom, zapewniając jednocześnie trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący, warunki sanitarne, umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie ciepłej wody i  podstawowych środków opatrunkowych, a także usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności, uzyskanie samodzielności życiowej – zgodnie  ze standardem usług na minimalnym poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896) oraz zgodnie z wymogami określonymi w art. 48a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 15 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. a) nie podlegają z jakichkolwiek przyczyn wykluczeniu z postępowania
 3. b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych.
 2. Są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia,
 3. Spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. Poz. 896).

VI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

 1. Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Zamawiający do oferty załącza aktualne na dzień złożenia oferty następujące oświadczenia lub dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI niniejszego ogłoszenia, oświadczeń albo dokumentów potwierdzających  lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień brakujących dokumentów, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII. ZAMAWIAJĄCY MOŻE WYKLUCZYĆ WYKONAWCÓW, KTÓRZY:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi wątpliwość do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
 2. Zamawiający jednostronnie decyduje o wykluczeniu lub nie wykluczeniu wykonawcy lub unieważnieniu postępowania.
 3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie,  pocztą,faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy, dla których wymagana jest forma pisemna.
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się  nazwą postępowania określonymi w ogłoszeniu.
 3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: 34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: gopswieprz@poczta.onet.pl
 4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu, pocztą lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 6. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, jednakże nie obligatoryjnie.
 7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Kierownik Ośrodka Dorota Mrowiec

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 1. a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 2. b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wadowickiej 4 w Wieprzu do dnia 12 marca 2020r r. (jako prawidłowe uznane będzie także złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu lub pocztą).
 2. Oferta złożona po ww. terminie nie będzie oceniana.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszego zaproszenia.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną
 2. Każda z ofert będzie oceniana osobno.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie odrębnym pismem lub w innej dogodnej dla Zamawiającego formie np.: telefonicznie, e-mailem lub faxem powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom, a złożenie oferty oznacza akceptację warunków umowy.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a umową decydujące znaczenie mają postanowienia umowy.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

XIV. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA SĄ:

 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wzór umowy – pobierz

 

piątek, 14 luty 2020

„Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Gmina Wieprz od maja 2019r. realizuje projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” wspólnie z  Województwem małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) oraz z Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Klucz”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach projektu w miesiącu grudniu 2019r. w Gierałtowicach, otwarto mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W uroczystości wzięli udział m.in. Pani Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz, Pan Rafał Stuglik – Radny Województwa Małopolskiego, Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie, Pan Mieczysław Żyła Przewodniczący Rady Gminy Wieprz.

W ramach projektu każdy mieszkaniec zostaje objęty wsparciem realizowanym przez specjalistów, na podstawie opracowanego z udziałem tej osoby indywidualnego planu wsparcia.  Rodzaj i zakres wsparcia uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

ZDJĘCIA MIESZKANIA

 

piątek, 14 luty 2020

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko: Trener.

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko: Trener.

Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnosciami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

IV Nabór

STANOWISKOKANDYDACIWYNIK REKRUTACJI
trenerPani Katarzyna Kasperek

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko trenera została wybrana Pani Katarzyna Kasperek. Kandydatka spełniają wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.

 

 

piątek, 3 styczeń 2020

Nabór na stanowisko pracy – TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  tłumacz języka migowego – umowa zlecenie

 Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Znajomość języka migowego;
 2.  Posiadanie min. wykształcenia średniego;
 3.  Dyspozycyjność;
 4.  Zaangażowanie, otwartość, samodzielność;
 5.  Od kandydata, który będzie pełnił funkcję tłumacza wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia itp.) pomiędzy nim a osobą objętą wsparciem.
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 1. Wymagania dodatkowe:

1)      cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich

oraz dobra organizacja czasu pracy;

2)  znajomość pakietu MS Office;

3)  posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

– tłumaczenie na język migowy treści przekazywanych przez trenera w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem

– tłumaczenia treści przekazywanych przez psychologa w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem

– tłumaczenia treści przekazywanych przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem

– towarzyszenie podczas wyjazdów i spotkań integracyjnych

–  do obowiązków tłumacza należałoby ponadto prowadzenie dokumentacji swojej pracy w wersji papierowej

–  praca w zależności od harmonogramu wsparcia.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie GOPS w Wieprzu oraz na terenie gminy Wieprz

– praca w wymiarze: umowa zlecenie od 15.01.2020r. do 25.05.2020r.

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Wieprz.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; (zał. Nr 3)

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie; (zał. Nr 3)

6) kwestionariusz osobowy; (zał. Nr 1)

7) oferta (zał. Nr 4)

8) klauzula RODO (zał. Nr 2)

9) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko tłumacza języka migowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu reprezentowany przez Kierownika, z siedziba Wieprz u. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzuw siedzibie:  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (Parter  pok. nr 2) lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020r. do godziny 14.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia  na czas określony tj. od 15.01.2020r – 25.05.2020r.  w wymiarze 135h

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu przy ul. Wadowickiej 4.

 

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wieprzu

Dorota Mrowiec

zał. nr. 1

zał. nr 2

zał.nr. 3

zał. nr. 4

wtorek, 10 grudzień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MEBLI BIUROWYCH W GOPS WIEPRZ

 

                                                                                                                                                 Wieprz dnia 09.12.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                   w Wieprzu

34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4

 

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający GOPS WIEPRZ zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

1.biurka 3 sztuki wykonanych z płyty meblowej  18 mm, blaty 36 mm kolor do ustalenia w tym;

a)1 sztuka biurka wysokość 76cm,  głębokość 70cm, długość 150, z szufladami zamykanymi na kluczyk po jednej stronie oraz szafki z półka zamykana na kluczyk z drugiej strony

 1. b) 2 sztuki biurka o wymiarach: wysokość 76cm,głębokość 70cm, długość 180 cm   z  szufladami zamykanymi na klucz po jednej stronie oraz szafki z półką zamykanej na kluczyk po drugiej stronie.
 2. pozostałe meble
 3. a) 1 sztuki półki pod drukarkę o wymiarach: wysokość 45cm,głębokość 55cm, długość 
 4. b) 1 sztuka półka na segregatory o wymiarach: wysokość 76cm,głębokość 30cm, długość
 5. c) lada o wymiarach: wysokość 110cm,głębokość 30cm, długość 240cm

d)szafka zamykana o wymiarach: wysokość 86cm,głębokość 45cm, długość  100cm

 Dodatkowe informacje: grubość blatów 3,6 cm z obrzeżami PCV o grubości 2 mm, pozostałe grubość 18 mm,  z obrzeżami PCV o grubości 0,5 mm

 1. Termin realizacji zamówienia 12.2019
 2. Miejsce i termin złożenia oferty siedziba GOPS Wieprz do 16.12.2019r            
 3. Warunki płatności; przelew 14 dni
 4. Osoba do kontaktu z wykonawcami Dorota Mrowiec
 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
 6. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
 7. Dodatkowe uwagi: istnieje możliwość dokonania szczegółowych pomiarów w siedzibie GOPS,

Kierownik Ośrodka  – Dorota Mrowiec

 

 

 


 

                                                                Treść oferty:

Pieczęć z danymi firmy

 

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia t.j.

1.biurka 3 sztuki wykonanych z płyty meblowej  18 mm, blaty 36 mm

2.pozostałe meble:

 

 Poz.1. 

a)3 sztuki biurka

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 

Poz.2.

 1. a) 1 sztuka półka pod drukarkę

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 1. b) 1 sztuka półka na segregatory

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 1. c) lada

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 1. d) szafka zamykana

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 

Całkowita wartość zamówienia:

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

                                                                                                                                                                                                                                                          ……….……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                        (Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

wtorek, 10 grudzień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W GOPS WIEPRZ

  Wieprz dnia 9.12.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                   w Wieprzu

34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4

   

                                                    ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający GOPS WIEPRZ zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:       Remont pomieszczeń GOPS Wieprz

 Zakres robót obejmuje:

 1. Roboty remontowe:   demontaż oraz montaż 6 sztuk drzwi wraz z wykonaniem niezbędnych przeróbek murarskich,  usuniecie powstałych nierówności łącznie z gipsowaniem i przygotowaniem pod malowanie   
 2. Prace malarskie obejmujące:    przygotowanie ścian do malowania, gruntowaniu ścian oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze wybranym przez zamawiającego  powierzchni około 335 metrów kwadratowych,
 3. Roboty wykończeniowe obejmujące:  przygotowanie podłoża oraz położenie betonu dekoracyjnego na ścianach o powierzchni 90 metrów kwadratowych w kolorze i strukturze wybranej przez zamawiającego.                                                                     
 1. Termin realizacji zamówienia 12.2019
 2. Miejsce i termin złożenia oferty siedziba GOPS Wieprz do 16.12.2019r
 3. Warunki płatności; przelew 14 dni
 4. Osoba do kontaktu z wykonawcami Dorota Mrowiec 338755 415
 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
 6. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
 7. Dodatkowe uwagi: możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu dokonania szczegółowych pomiarów.

 

                                                                                   Dorota Mrowiec

 

poniedziałek, 9 grudzień 2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WYKONAWCĘ SZKOLEŃ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU WYKONAWCY PRZEPROWADZAJĄCEGO SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIEPRZU  w związku z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

finansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz  informuje, że w wyniku zakończenia procedury  spośród  złożonych ofert został wybrany  wykonawca: Centrum Szkoleń z Krakowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  spełnia wymagania kwalifikacyjne, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec