Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 31 Marzec 2015

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO 31.03.2015

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2015

Od marca 2015r. do czerwca 2015r. w ramach zadania 2 Aktywna integracja prowadzone jest/będzie wsparcie dla 8 Uczestników/-czek Projektu K/M w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

UP K/M będą brali udział w zajęciach grupowych i indywidualnych m.in. z psychologiem, doradcą zawodowym, a dalej w zajęciach z asystentem rodziny, UP K/M otrzymają możliwość skorzystania również z porad prawnika. Wobec każdego UP K/M zastosowane zostaną, co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji, zawarte w kontraktach socjalnych prowadzonych przez pracowników socjalnych, zaplanowano ponadto pomoc finansową w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Planowana jest także organizacja kursów m.in. prawo jazdy kat b i kurs obsługi komputera wraz z kasą fiskalną. O osiągniętych wskaźnikach, rezultatach będziemy informować w dalszym etapie realizacji wsparcia.