Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 30 Czerwiec 2015

30.06.2015 SPRAWOZDANIE z realizacji projektu systemowego w 2015r.

Wieprz, dnia 30.06.2015r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji projektu systemowego w 2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. realizował kolejny etap projektu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” którego celem głównym była poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego klientów GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym do czerwca 2015r. Cel ten realizowany był poprzez cele szczegółowe:

 • zwiększenie umiejętności społecznych u UP projektu,
 • zwiększenie umiejętności społeczno-zawodowych u UP projektu,
 • podniesienie poziomu wydolności rodziny.

Realizacja poszczególnych zadań:

Zadanie 1 – PRACA SOCJALNA

Realizowana była przez cały okres trwania projektu poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych, którzy wykonują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz wspierają realizację projektu w poszczególnych zadaniach. Zatrudnienie obejmowała do 06.2015r. wymiar łączy 1.5 etatu.

Zadanie 2 – AKTYWNA INTEGRACJA

Na realizację tego zadania składają się:

 1. Rekrutacja K/M do udziału w projekcie – proces rekrutacji odbył się w oparciu o sporządzony regulamin, rekrutacja do udziału w projekcie w 2015r. trwała w miesiącach luty-marzec. Ostatecznie zakwalifikowano do udziału w projekcie 8UP tj. 3K i 5M.
 2. Zawieranie kontraktów socjalnych – z zakwalifikowanymi do udziału w projekcie 8UP K/M zawarto kontrakty socjalnena okres od marca do czerwca, na które złożyło się wsparcie finansowe, praca socjalna, sprawowanie nadzoru nad realizacją podjętych przez UP zadań.
 3. Na początek przeprowadzono indywidualną diagnozę psychologa z 8UP K/M, a następnie pracownik socjalny wraz z psychologiem ustalił ścieżkę doboru wsparcia dla UP bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo.
 4. Poradnictwo prawne – UP w trakcie trwania projektu w okresie od 13/05 do 10/06 otrzymali możliwość wsparcia ze strony osoby prowadzącej poradnictwo specjalistyczne prawne zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.  Z tej formy wsparcia skorzystało 6 osób K/M w łącznym wymiarze 10h. Korzystano ze wskazówek m.in. w następującym zakresie tematycznym: obowiązek alimentacyjny, rozwody, zasady dziedziczenia, świadczenia z zakresu zabezpieczenia społecznego, zasady dziedziczenia. Dokumentacje z poradnictwa prawnego stanowią: listy obecności spotkań prawnika z UP oraz protokoły z przeprowadzonego poradnictwa.
 5. Zajęcia ze specjalistą reintegracji zawodowej – od 2014r. nie są prowadzone zajęcia ze specjalistą reintegracji zawodowej ze względu na brak kadry w Ośrodku, wskaźniki z zajęć osiągnięto w roku 2013.
 6. Zajęcia z asystentem rodziny: – wsparcie asystenta w 2015r. obejmowało łącznie 63h pracy z jedną rodziną 1K zakwalifikowaną do udziału w okresie od 26.03.2015r. do 17.06.2015r. Celem udzielanej pomocy było podniesienie poziomu wydolności rodziny, poprawa funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej m.in. wsparcie w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc w poprawie relacji wewnątrzrodzinnych, motywowanie rodziny do wspólnego spędzania wolnego czasu, wspieranie w sprawach dotyczących zdrowia, motywowanie do korzystania z poradnictwa rodzinnego. Spotkania z rodziną odbywały się w jej miejscu zamieszkania, asystent 16 razy w ciągu trwania projektu odwiedził rodzinę. Dokumentację asystenta rodziny tworzą: plan pomocy, protokoły ze spotkań, ankieta wstępna i końcowa, opinia asystenta rodziny oraz harmonogram spotkań rodziny. Udział rodziny w zajęciach z asystentem w ramach projektu okazał się korzystny i potrzebny, posługując się zaplanowanymi formami wsparcia osiągnięto podniesienie poziomu wydolności rodziny.
 7. Zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym – zajęcia prowadzono z 7 UP tj. 3K i 4M przez doradcę zawodowego zatrudnionego na umowę zlecenie. Wsparcie obejmowało zajęcia grupowe w wymiarze 20h jak i zajęcia indywidualne w wymiarze łącznym 32h w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno-zawodowych, łącznie 52h. Tematyka zajęć dotyczyła m.in. samopoznania i samooceny, autoprezentacji, życiorysu i listu motywacyjnego. Dokumentację doradcy zawodowego tworzą: listy obecności z zajęć, dziennik zajęć, testy kompetencji społeczno-zawodowych, opinie wstępne i końcowe dot. podniesienia kompetencji społeczno-zawodowych.
 8. Zajęcia z psychologiem – mające na celu podniesienie kompetencji społecznych oraz motywacji do działania i zaufania we własne siły prowadzono początkowo z 8 UP, a następnie po zakończeniu zgodnie z zaplanowana ścieżką z 7 UP tj. 3K i 4M przez psychologa w formie zajęć grupowych –34h i indywidualnych – 30h, łącznie 64h.  Tematyka zajęć obejmowała: budowanie poczucia własnej wartości, zasady komunikacji interpersonalnej, komunikacji werbalnej, radzenia sobie ze stresem, postawy asertywnej, podnoszenia motywacji do działania. Dokumentacja psychologa z zajęć obejmuje m.in. harmonogramy zajęć, listy obecności, wstępna oraz końcowa opinia psychologa dot. UP.
 9. Zwrot kosztów dojazdu – po zakończonych zajęciach dokonano zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dla UP w związku z dojazdem na zajęcia środkami transportu jak bus/autobus dla 6UP tj. 3K i 3M.
 10. Poczęstunek kawowy i catering – UP biorący udział w zajęciach grupowych otrzymali poczęstunek w formie cateringu (kawa, ciastko, posiłek) przygotowywany przez firmę zewnętrzną, z kolei na zajęcia indywidualne poczęstunek kawowy (kawa, ciastka) z zakupionych artykułów spożywczych, przygotowywany przez pracowników socjalnych zatrudnionych do projektu.
 11. Spotkanie podsumowujące – dla UP na zakończenie zajęć grupowych z psychologiem zorganizowano ognisko celem utrwalenia zdobytej wiedzy, umiejętności, kompetencji zdobytych podczas trwania zajęć, zakupiono niezbędne art. spożywcze jak m.in. napoje, kiełbasa, ziemniaki itd. W ognisku wzięło udział 7UP.
 12. Zakup materiałów biurowych – zakupiono materiały biurowe tj. 8 teczek i 8 ryz papieru do realizacji zajęć w 2015r., UP otrzymali materiały biurowe na pierwszych zajęciach, co potwierdza lista odbioru.
 13. Zakup książek dla 7UP K/M – na zakończenie zakupiono fachową literaturę stanowiącą utrwalenie i uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas zajęć tj. 7 szt książek pt. „Asertywność. Sięgaj po to czego chcesz nie raniąc innych” oraz 7 szt. książek pt. „Skuteczne CV i List motywacyjny”, 7 szt książek pt. „Poczucie własnej wartości”, 7szt książek pt. „Podejmowanie decyzji – co robić, kiedy nie wiesz co robić”, odbiór książek potwierdza lista.
 14. Kursy zawodowe – dla 3 UP – 3K zorganizowano kursy tj. „Obsługa komputera+obsługa kasy fiskalnej”, „Prawo jazdy kat. B”. UP brały udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych od maja do czerwca, otrzymując zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zadanie 3 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

W ramach tego zadania UP K/M otrzymali możliwość skorzystania z pomocy w formie zasiłków celowych na zasadach ustawy o pomocy społecznej. Łącznie w okresie od kwietnia do czerwca przyznano 31 zasiłków m.in. na zakup opału, środków czystości, odzieży.

Zadanie 4 – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM  (2008-2012) – zadanie realizowano w latach 2008-2012.

Zadanie 5 – PROMOCJA PROJEKTU – zadanie nie jest realizowane samodzielnie

Zadanie 6 – AUDYT

Audyt przeprowadzono w 2014r.

Zadanie 7 – WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA – nie dotyczy

Zadanie 8 – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 1. Zespół projektowy – w zadanie to zaangażowani byli koordynator projektu, kierownik ośrodka oraz specjalista ds. rozliczeń w projekcie., zespół projektowy spotykał się regularnie  w celu omówienia bieżących spraw związanych z projektem.
 2. Promowanie projektu – w ramach tego zadania prowadzono działania mające na celu promowanie projektu tj. wykonano druk materiałów promocyjnych ulotek – wykonano 1 zestaw 100 sztuk ulotek A5 zawierających informacje o celach projektu, proponowanych formach wsparcia, rekrutacji, realizatorze projektu, inf. o współfinansowaniu ze środków UE w ramach EFS, utrzymywano podstronę internetową efs zawierająca bieżące informacje dot. realizacji projektu, bezkosztowo umieszczono w prasie lokalnej „Wieści z Gminy Wieprz”  – w wyd. luty i czerwiec 2015r. informację o realizacji projektu. Promocję stanowią również oznaczanie pomieszczeń, dokumentacji odpowiednimi logo, informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – osiągnięte rezultaty twarde i miękkie, produkty

Załącznik nr 1 – osiągnięte rezultaty twarde i miękkie, produkty

 1. Liczba UP K/M, która podniosła kompetencje społeczne – 7K/M tj. 3K+4M
 2. Liczba UP K/M, która podniosła swoją motywację do działania i zaufania we własne siły – 7K/M tj. 3K+4M
 3. Liczba UP K/M, którzy zostali skierowani do KIS – (w 2013r.)
 4. Liczba UP K/M, które podniosły swoje kompetencje społeczno-zawodowe – 7K/M tj. 3K+4M
 5. Liczba rodzin, u których nastąpiła poprawa funkcji opiekuńczo-wychowawczych i aktywności społeczno-zawodowej – 1K/M tj. 1K
 6. Ilość pracowników socjalnych zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu – 2K/K tj. 2K
 7. Liczba przeprowadzonych indywidualnych diagnoz – 8K/M tj. 3K+5M
 8. Liczba godzin pracy specjalisty opracowującego diagnozę potrzeb – 16h
 9. Liczba zaświadczeń o udziale w KIS – (w 2013r.)
 10. Ilość wypłaconych zasiłków – 31K/M tj. 18K+13M
 11. Liczba raportów z audytów – ( w 2014r.)