Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 14 Luty 2020

„Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Gmina Wieprz od maja 2019r. realizuje projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” wspólnie z  Województwem małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) oraz z Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Klucz”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach projektu w miesiącu grudniu 2019r. w Gierałtowicach, otwarto mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W uroczystości wzięli udział m.in. Pani Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz, Pan Rafał Stuglik – Radny Województwa Małopolskiego, Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie, Pan Mieczysław Żyła Przewodniczący Rady Gminy Wieprz.

W ramach projektu każdy mieszkaniec zostaje objęty wsparciem realizowanym przez specjalistów, na podstawie opracowanego z udziałem tej osoby indywidualnego planu wsparcia.  Rodzaj i zakres wsparcia uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

ZDJĘCIA MIESZKANIA