Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
środa, 16 Wrzesień 2020

Praca dla opiekuna

Zapytanie cenowe NR 2

dotyczące pełnienia funkcji opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu w ramach projektu „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17  świadczenia usług w utworzonym w ramach projektu mieszaniu chronionym.

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

I.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie  usług opiekuna  dla dwóch osób zamieszkałych w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Usługa świadczona w godz.20,00-6,00 siedem dni w tygodniu

II.   Termin realizacji zamówienia: 21.09.2020 – 09.11.2020r. z możliwością przedłużenia o kolejne 2 tygodnie

 • ilość opiekunów : do 2

III. Obowiązki opiekuna:

 • Utrzymanie czystości porządku w pomieszczeniach używanych przez podopiecznego,
 • Pranie i prasowanie odzieży podopiecznego,
 • Przygotowywanie posiłków,
 • Zakupy niezbędnych artykułów żywnościowych i gospodarstwa domowego,
 • Czynności higieniczno-sanitarne,
 • Potwierdzanie wykonanie zadania w karcie pracy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Opiekun  powinien posiadać:

 • wyksztalcenie minimum średnie wraz z udokumentowanym co najmniej 2 letnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi, lub;
 • posiadać zaświadczenie  o ukończeniu kursu opiekuna/asystenta osoby starszej, lub opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej, lub opiekuna medycznego, lub wykształcenie wyższe: pedagogika lub psychologia
 • posiadać kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę można składać za pomocą:

 • poczty, kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz do dnia 18.09.2020 r. do godz. 10.00
 • osobiście w siedzibie ośrodka,
 • poczta elektroniczną na adres:gopswieprz@poczta.onet.pl

VI. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – Załącznik nr 1)
 • Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania.

VII. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej gopswieprz.pl

VIII. Uwagi końcowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

                                                                                                                  Kierownik GOPS Wieprz

                                                                                                                       Dorota Mrowiec