Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 13 luty 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 – nabór wniosków

W związku z kwalifikacją Gminy Wieprz do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu rozpoczyna nabór wniosków.

Program adresowany jest do:

1) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) oraz

2) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w zakresie:
– poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
– zapewnienia tym osobom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb,
– umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów:
– bezpośrednio do GOPS w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
– pocztą na adres jw.
– mailem: gopswieprz@poczta.onet.pl

flaga i godło

Druki do pobrania w załącznikach poniżej:

Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON_JST – wniosek

oświadczenie o wyborze asystenta 2023

Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON_JST rodo

Klauzula informacyjna AOON(2)